logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
02/04
7:00
13:00
Thứ 3
03/04
8:00 Sinh hoạt trực tuyến Đảng viên tại ht 200
13:00
Thứ 4
04/04
7:00
13:00
Thứ 5
05/04
08:00 NGày hội việc làm 2018
13:00
Thứ 6
.../...
7:00
13:00
Thứ 7
.../...
7:00
13:00
Chủ Nhật
.../...
7:00
13:00