logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
.../...
7:00
13:00
Thứ 3
.../...
7:00
13:00
Thứ 4
.../...
7:00
13:00
Thứ 5
12/10
7:30 Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017 (HT 200)
13:00
Thứ 6
.../...
7:00
13:00
Thứ 7
14/10
8:30 Họp khoa tháng 10. D301
13:00
Chủ Nhật
.../...
7:00
13:00