logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
.../...
7:00
13:00
Thứ 3
19/4
7:00
13:00
Thứ 4
20/4
7:00
10:40 Họp cán bộ các lớp
Thứ 5
21/4
7:00
13:00
Thứ 6
22/4
7:00
13:00
Thứ 7
23/4
7:00
13:00
Chủ Nhật
24/4
7:00
13:00