logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
14/3...
7:00
13:00
Thứ 3
..15./.3..
7:00
900 Kiểm tra công vụ Ban thanh tra Lãnh đạo khoa, cán bộ giảng viên văn phòng khoa. 
Thứ 4
.16./.3
7:00
10:30 Họp cán bộ các lớp Ban cán sự các lớp
Thứ 5
.17/.3.
7:00
13:00
Thứ 6
18./3.
7:00
13:00
Thứ 7
.19/..3
7:00
13:00
Chủ Nhật
.20../..3.
7:00
13:00