logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
11/4
10:30 Chào cờ khoa Thầy Đạt, Cô Thu Giáo viên, sinh viên
13:00
Thứ 3
12/4
7:00
13:00
Thứ 4
13/4
10:30 Họp các bộ các lớp
13:00
Thứ 5
14/4
7:00
13:00
Thứ 6
15/4
7:00
13:00
Thứ 7
16/4
7:00
13:00
Chủ Nhật
17/4
7:00
13:00